Verkoops­voorwaarden

Offerten

Iedere prijsofferte is vrijblijvend en heeft een beperkte geldigheidsduur, uitdrukkelijk vermeld op de offerte. De belastingen die toegepast worden op de facturen zijn betaalbaar door de koper. De technische inlichtingen die door ons, over de gebruiksmogelijkheden van onze producten worden gegeven, zijn het gevolg van ondervindingen, of berusten op in laboratoria bekomen resultaten. Deze inlichtingen binden ons niet. Offertes opgemaakt aan de hand van klantgegevens zijn steeds vrijblijvend. Een correcte offerte kan enkel berekend worden na opmeting ter plaatse door onze diensten. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en we behouden het recht om een schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de prijsofferte. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

BESTELLINGEN

Om tot een bestelling over te gaan, vragen wij de offerte te ondertekenen voor akkoord met vermelding van de ondertekeningdatum. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden. De bestelling kan zowel via e-mail als via post toegekend worden.

BETALING

Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel en alleen maar op de rekening van onze firma. Onze voorschotfacturen bedragen minimum 30% van het offertebedrag. Na uitvoering van de werken wordt een saldofactuur opgemaakt. Een tweede voorschot (30%) zal verzonden worden +/- 20 dagen voor aanvang van de werken. Eventueel kan een 3de voorschot gevraagd worden in functie van de vooruitgang van de werken. Alle facturen dienen contant betaald te worden tenzij anders vermeld op de factuur. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs (inclusief de aangerekende meerwerken). Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop. Wij houden ons het recht om voor of gedurende de uitvoering van de bestelling waarborgen tot betaling van de koper te eisen. Bij weigering kan de bestelling steeds gedeeltelijk of geheel vernietigd worden. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten, of naar onze keuze, enkel nog te leveren tegen contante betaling.

INTRESTEN

Bij gebrek aan betaling op haar vervaldag brengt de factuur van rechtswege een rente op van 8 % per jaar. De schuldenaar zal in gebreke gesteld zijn zonder dat een aanmaning vereist is en dit alleen door het verstrijken van de termijn.

SCHADE­VERGOEDING

Ingeval een factuur zeven dagen na ingebrekestelling door een aangetekend schrijven onbetaald zou blijven, zal het bedrag ervan forfaitair en onverminderbaar verhoogd worden met 10 % met een minimum van Euro 250,00 dit ter vergoeding van het verlies ontstaan door de administratieve kosten en bijkomende inningskosten, de gerechtskosten zijn in deze verhoging niet inbegrepen.

LEVERINGS­TERMIJN

Leveringstermijnen zijn indicatief. De leveringstermijn wordt, binnen de grenzen van het mogelijke in acht genomen. Hij wordt in toevallige of in gevallen van overmacht, van rechtswege verlengd. De vertraging kan in geen geval het intrekken van de bestelling rechtvaardigen. Geen enkele schadevergoeding, behalve deze bekrachtigd door de aanvaarding van de bestelling, zal erkend worden.

LEVERING

De goederen reizen voor risico van de koper. Geen enkele klacht zal in aanmerking genomen worden indien ze niet ten laatste binnen de acht dagen van de ontvangst van de goederen gedaan wordt. Teruggezonden goederen worden niet aanvaard zonder onze voorafgaande toestemming.

MEERWERKEN

Meerwerken d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan uurprijs (55 €/u) en tariefprijs voor de gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaart zich met deze akkoord tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. In afwijking van artikel 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.

WAARBORG

Onze waarborg is uitdrukkelijk beperkt tot de loutere vervanging of bijwerking van de gebrekkig erkende gedeelten, met uitsluiting van elke andere tussenkomst of vergoeding en dit tot 1 jaar náná plaatsingsdatum. De materialen behoeven een regelmatig onderhoud door de klant of op aanvraag door onze diensten, mits betaling van de geleverde prestaties. De waarborg en/of garantie wordt enkel aangeboden als de vooraf gestuurde facturen correct betaald zijn. Garantiecertificaten kunnen steeds opgevraagd worden. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

HERSTELLING

Voor herstellingen wordt een minimum kost van Euro 75,00 + BTW aangerekend. Voor 2 man Euro 130,00 + BTW. Verplaatsingskosten bij het uitvoeren van herstellingen worden gerekend vanaf vertrek onze burelen, tot de werf en t.e.m. de terugkeer op onze burelen. Zij bedragen Euro 1,000 /km, verhoogd met een forfaitaire verplaatsingskost van Euro 20,00. Het uurloon bij het uitvoeren van plaatsingen/herstellingen vangt aan vanaf vertrek uit onze burelen, en eindigen bij vertrek bij de klant, tenzij schriftelijk anders vermeld. Bij niet vertrek van onze burelen start het uurloon vanaf het vertrek bij vorige klant en eindigen bij het vertrek bij de huidige klant.

ANNULATIE

Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs. De aannemer behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken. Dit dient te gebeuren binnen de 8 dagen na ondertekening van de overeenkomst.

KLACHTEN

Klachten betreffende gebreken moeten om geldig te zijn en op straffe van verval binnen de 8 dagen na uitvoering van de werken schriftelijk geschieden. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. Dit geldt zowel voor de algemene uitvoering van de werken als voor de zichtbare gebreken. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

GESCHILLEN

Ingeval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.